Kemp Velký Vřešťov
KempVelký Vřešťov

Provozní řád

Provozní řád autokempu Velký Vřešťov

I. Provozovatel Autokempu Velký Vřešťov:

Městys Velký Vřešťov, Velký Vřešťov 34, 544 54 Velký Vřešťov

IČ: 00484776, DIČ: CZ00484776

Tel./Fax: 604974724

epodatelna@velkyvrestov.cz

 

II. Účinnost

Provozní řád je účinný od 1.4.2015, aktualizováno k 1.4.2023

 

Provozní řád je vyvěšen u recepce autokempu a v každé chatce.

 

III. Definice použitých výrazů

III.1. Rekreant – osoba hradící pobyt v kempu, zpravidla minimálně jednu noc.

III.2. Návštěvník – osoba, která navštíví kemp bez přespání.

III.3. Majitel motorového vozidla – majitel motorového vozidla, které parkuje na parkovišti v areálu kempu nebo na jiném vyhrazeném místě v kempu. Kde hovoří tento provozní řád o majiteli, má na mysli i řidiče, provozovatele – kohokoli, kdo je oprávněn v danou chvíli motorové vozidlo používat.

III.4.  Doba nočního klidu je doba od 24:00 do 07:00.

III.5. Autokemp se pro účely tohoto provozního řádu rozděluje na část kempu a část parkoviště.

III.6. Volný průjezd – doklad vydávaný rekreantovi recepcí po uhrazení příslušné ceny. Doklad opravňuje rekreanta odjíždět a vjíždět bez omezení počtu vjezdu a výjezdů na parkoviště v areálu po dobu platnosti dokladu.

 

IV. Závaznost provozního řádu

IV.1. Vstupem na území kempu souhlasí rekreant či návštěvník nebo majitel motorového vozidla s tímto provozním řádem a je povinen jej dodržovat včetně dalších předpisů platných pro kemp.

IV.2. Uhrazením ceny pobytu, ceny za parkování uzavírají osoby (majitel motorového vozidla, rekreant, návštěvník) smluvní vztah s provozovatelem kempu a vyslovují souhlas s tímto provozním řádem.

IV.3. Ceník ubytování, souvisejících a dalších služeb jsou součástí tohoto provozního řádu, stejně jako ceny parkování na parkovišti.

 

V. Organizační pokyny, zákazy a příkazy

V.1.    Při příchodu do autokempu se musí rekreant přihlásit na recepci a prokázat svoji totožnost. V době od 8:00 - 17:00 po zaevidování všech údajů do knihy hostů a zaplacení pobytu převezme doklad o ubytování (účtenku) a klíč od ubytovacího zařízení, pokud je ubytován v chatce. Nástup do chatky po 14:00 hodině, nebude-li dohodnuto s recepcí jinak. V době od 17:00 - 8:00 se lze ubytovat po předchozí domluvě s obsluhou kempu, v této době si je možné postavit stan či karavan a přihlásit se druhý den do 10:00 v recepci.

V.2.    Majitel motorového vozidla, který je současně rekreantem, je povinen připevnit na viditelné části palubní desky nebo okna označen „volný průjezd“.

V.3.    Při výběru místa na stanování, umístění karavanu nebo dopravního prostředku musí rekreant dbát pokynů pracovníků autokempu. Karavany je možné připojit ke zdroji elektrické energie pouze v místech s elektrickými stojany a pouze pokud jsou připojované elektrospotřebiče provozuschopné. Rekreant nese odpovědnost za případné škody, které způsobí majiteli autokempu nebo jiným rekreantům či návštěvníkům tím, že připojí k elektrické energii zařízení, které není v řádném technickém a způsobilém, život a zdraví neohrožujícím stavu.

V.4.    Elektrické zásuvky u sociálních zařízení slouží pouze pro holicí strojky.

V.5.    V době nočního klidu je provoz motorových vozidel zakázán s výjimkou rekreantů přijíždějících se ubytovat, a to pouze na nezbytně nutnou dobu potřebnou pro zaparkování.

V.6. Pro neubytované návštěvníky je vjezd do areálu mimo parkoviště zakázán s výjimkou vozidel Policie ČR, záchranné služby a majitelů volných průjezdů za účelem úklidu a zásobování.

V.7.    Je zakázáno hloubení příkopů kolem stanů a karavanů, ohrazování prostoru, upevňování šňůr mezi stany.

V.8. Odhazování odpadků je zakázáno mimo určená místa a nádoby. Odpady se v kempu třídí na plasty, papír, sklo a ostatní odpad.

V.9.    Každý rekreant nebo návštěvník si sám zodpovídá za osobní věci.  Provozovatel autokempu není v žádném případě zodpovědný za ztrátu cenných předmětů, peněz a dalších hodnotných věcí, nebo dokladů. Provozovatel nenese odpovědnost za umístění, poškození, zcizení nebo vykradení karavanu ani za poškození přírodními živly.

Nalezené věci je rekreant nebo návštěvník povinen odevzdat na recepci autokempu.

V.10. Rekreant je povinen každou infekční chorobu, která se vyskytne u něj v průběhu rekreace, okamžitě nahlásit na recepci autokempu. V případě dětí jsou povinni nahlášení provést jejich zákonní zástupci či osoby, které je mají při pobytu v kempu ve své péči.

V.11.  V době nočního klidu platí zákaz vstupu na plovoucí molo. Jeho porušení může vést ke zrušení smlouvy o ubytování bez náhrady za již zaplacený pobyt.

V.12. Provozní doba stánků s občerstvením, atrakcí apod. je povolena do 24:00. Překročení této doby je možno pouze se svolením městysu Velký Vřešťov.

V.13. Ubytovací jednotku musí rekreant opustit do 10:00 v den konce pobytu a místo pro stan nebo karavan do 14:00 v den konce pobytu. Po této hodině si musí rekreant prodloužit pobyt minimálně o jednu noc. Na jedno místo lze umístit pouze jedno zařízení, jinak se jedná o neoprávněný pobyt. Při odjezdu z areálu autokempu je rekreant povinen předložit ubytovací lístek ke kontrole na recepci.

V.14. Při ukončení pobytu v ubytovacích jednotkách je rekreant povinen zhasnout světla, uzavřít vodovodní kohouty, zavřít okna a dveře, klíče předat na recepci kempu. Zaměstnanec provede kontrolu stavu ubytovací jednotky a tuto převezme.

V.15.  Na základě uhrazení příslušné ceny za pobyt a rekreačního poplatku je provozovatelem autokempu rezervován pobyt rekreanta až do doby jeho ukončení. Rekreant si může zvolit délku pobytu - po dohodě - libovolně, a dobu si může, je-li to možné z provozních důvodů kempu, prodloužit. Jestliže rekreant nenastoupí pobyt v řádném termínu nebo zruší pobyt v jeho průběhu, nemá nárok na vrácení již zaplacené ceny za pobyt. Zrušení pobytu před jeho zahájením se řídí dohodnutými stornovacími podmínkami v ubytovací smlouvě.

V.16.  Ve všedních dnech, v období duben–květen a září, bude vypnuté veřejné osvětlení v areálu kempu; sociální zařízení bude osvětleno venkovními světly! Rekreanti a návštěvníci jsou proto povinni dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po areálu autokempu.

V.17. Rekreant využívá veškeré zařízení autokempu na vlastní riziko a nebezpečí. Po plovoucím molu je zakázána jakákoliv jízda. V případě porušení tohoto ustanovení je povinen dotyčný uhradit zvláštní poplatek ve výši 500 Kč bez DPH za neoprávněné používání zařízení kempu, které vede k jeho zvýšenému opotřebení. V případě opakování může být rekreantovi ukončen pobyt, návštěvník může být vykázán z areálu.

V.18. Koupání v rybníku Velký Vřešťov je na vlastní nebezpečí. Po koupání doporučujeme osprchovat se.

V.19. Dodržování provozního řádu a dalších předpisů souvisejících s provozem kempu kontrolují určení zaměstnanci provozovatele nebo zastupitelé městyse.

V.20. Korespondenci je nutné si vyzvednout osobně na recepci autokempu. Po 14 dnech bude vrácena odesílateli, je-li uvedena zpáteční adresa.

V.21. Rybolov je povolen, vyjma vyhrazené pláže.

V.22.  V případě úniku jakýchkoli chemických látek, ropných produktů nebo olejů, na území kempu nebo do vody, informujte neprodleně recepci nebo (v době, kdy recepce není obsazena) kontaktní osoby dle požární poplachové směrnice – velitel hasičů atd.

V.23.  V případě jakýchkoliv stížností, reklamací a provozních problémů se prosím obraťte na provozovatele autokempu.

V.24.  V případě poškození jakéhokoli zařízení kempu nebo parkoviště je rekreant nebo návštěvník povinen toto poškození nahlásit a nahradit.

V.25. Rekreant ani žádný z návštěvníků nesmí provádět jakékoli zásahy do elektroinstalace.

 

VI. Domácí zvířata v kempu a na parkovišti

VI.1.  Do prostor kempu je zakázán vstup hospodářských zvířat a koní.

VI.2.  Rekreant je povinen informovat recepci o tom, že má s sebou domácí zvíře. V případě vstupu se psem je povinen uhradit poplatek za psa dle příslušného ceníku. Osvobozeni od poplatku jsou asistenční a slepečtí psi.

VI.3. V areálu kempu je zakázáno:

  • Volné pobíhání psů.
  • Znečišťování území kempu a parkoviště exkrementy.
  • Krmení vodního a jiného ptactva.

V případě porušení těchto zákazů je rekreant nebo návštěvník povinen uhradit zvláštní poplatek ve výši 500 Kč bez DPH.

 

VII. Živnostenské podnikání v prostorách kempu a třetích osob

VII.1. Provozovatel autokempu umožňuje živnostenské podnikání dalších subjektů v areálu kempu pouze na základě platné Smlouvy o poskytování služeb. Podnikatel je povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu, udržovat čistotu a pořádek v okolí provozovny a dbát pokynů provozovatele kempu a jeho zaměstnanců.

VII.2. Osoby, které nemají uzavřenu řádnou smlouvu nebo nemají povolení od provozovatele autokempu k poskytování služeb, prodeji, zprostředkování služeb či prodeje atp. se dopouští nepovoleného jednání. Zároveň porušuje platné vyhlášky Městyse Velký Vřešťov a toto jednání může být podle těchto vyhlášek postihováno.

 

VIII. Parkoviště

VIII.1. Rekreant, návštěvník, který je zároveň majitelem motorového vozidla, je povinen při zaparkování vozidla na parkovišti (nebo vyhrazeném jiném místě) uhradit parkovné dle platného ceníku. Doklad o zaplacení je povinen připevnit za přední okno.

VIII.2. V celém areálu kempu a na parkovišti je nejvyšší povolená rychlost 20 km/h.

VIII.3. V celém areálu kempu a na parkovišti platí „pravidla silničního provozu“ zejména přednost „zprava“, povinnost zajistit bezpečné couvání atd.

VIII.4. Je zakázáno mít v areálu kempu (mimo vyhrazené parkoviště) motorové dopravní prostředky, vykonávat na nich opravy, měnit kapaliny.

VIII.5. V případě úniku provozních kapalin je řidič nebo majitel nebo provozovatel vozidla povinen neprodleně informovat recepci, aby došlo k včasnému odstranění úniku. V tomto případě je povinen uhradit náklady spojené s likvidací takovéto události.

VIII.6. V případě poškození jakéhokoli zařízení kempu nebo parkoviště je povinna odpovědná osoba za motorové vozidlo událost neprodleně nahlásit recepci autokempu nebo zřizovateli.

 

IX. Závěrečná ustanovení

IX.1.   Případné vzájemné spory nesouvisející s provozem autokempu si musí rekreanti a návštěvníci řešit sami mezi sebou, případně za asistence Policie ČR.

IX.2. Zaměstnanci provozovatele nebo zastupitelé městyse jsou oprávněni požadovat od osob pohybujících se na území kempu důvod pobytu, doložení tohoto důvodu, vykázat osoby, které se neoprávněně v autokempu pohybují. Stejně tak jsou oprávněni vykázat z autokempu a ukončit pobyt těch rekreantů nebo návštěvníků, kteří porušují závažným způsobem nebo opakovaně tento provozní řád bez nároku na již uhrazenou část ceny a poplatky. V případě nutnosti jsou oprávněni povolat k asistenci Policii ČR.

IX.2. Tento provozní řád byl schválen provozovatelem na zasedání zastupitelstva městyse, dne 23.2.2015           

 

Mgr. Michaela Tomášková

Starostka

O kempu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2